Planeta

Pořad pro první a druhý stupeň ZŠ v přiměřeně rozdílné náročnosti. Globální pohled na problematiku průřezových témat. Hledání osobní identity obyvatele Země.

Vyberte si z nabízených okruhů podle potřeb školy:

 

Osobnostní a sociální výchova: JÁ A LIDÉ KOLEM MNE

(mezilidské vztahy, sociální prostor, mravní a etické zásady)

Výchova demokratického občana: JÁ A MŮJ DOMOV

(status občana demokratického státu, občanská společnost, občanská identita, občanské postoje, občanská práva, občanské povinnosti, občanské svobody, vazby a vztahy k domovu, životnímu prostoru, státu)

Výchova k myšlení v evropských souvislostech: JÁ A MŮJ KONTINENT

(status Evropana, Česko v evropském kontextu, kooperace v mnohonárodnostním společenství, aspekty evropské civilizace, kulturní, společenská a hospodářská a politická součinnost Evropy)

Multikulturní výchova: JÁ A MOJE KULTURA

(kulturní tradice, kulturní zvyklosti, folklór, etnické, kulturní a náboženské rozdíly, kulturní fúze, rasismus a xenofobie, multikulturní společnost)

Environmentální výchova: JÁ A MOJE PLANETA

(ochrana životního a přírodního prostředí, environmentální chování, aktuální výzvy: klimatické změny, sucho, hospodaření s vodou, energiemi a potravinami, nakládání s odpady, podíl jednotlivce na globálním stavu životního prostředí)

Mediální výchova: JÁ A SVĚT INFORMACÍ

(síla informace, hodnota informace, práce s informací, informační technologie, využití a zneužití informace, informační médium, mediální agrese, propaganda, sociální sítě, fake news)