Organizace

Pro školy a mateřské školy:

V případě zájmu o vystoupení divadla ABRAKA MUZIKA nás prosím kontaktujte buď mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo se telefonicky na č. 608 960 246 spojte s manažerem divadla. 

Po domluvě s manažerem proveďte mailem objednávku, jejím potvrzením ze strany divadla je uzavřena oboustranně závazná smlouva.

Od školního roku 2017/2018 akceptuje divadlo pouze bezhotovostní platbu proti vystavené faktuře.

Cena za představení a způsob úhrady viz rubriku Obchodní podmínky.

 

 

Důležité informace:

 

ABRAKA MUZIKA je divadlem zájezdním.

Přijedeme za Vámi do kteréhokoli místa v republice. Naše domovská základna je v obci Osíčko nedaleko města Hranice na střední Moravě. Výjezdy do velmi vzdálených oblastí se snažíme koordinovat a spojovat v souvislá turné, což může poněkud omezit nabídku volných termínů.

Naše vystoupení trvají zpravidla 60 - 70 minut. Časy začátku domlouváme individuálně. Během jednoho vyučovacího dne můžeme odehrát nejvýše tři samostatná představení, mezi kterými by měla být alespoň třicetiminutová pauza.

 

ABRAKA MUZIKA uskutečňuje představení v kulturních zařízeních i ve školách.

Svá představení uskutečńujeme nejlépe v kulturním zařízení (kině, divadle, obecním domě, sokolovně apod.) v blízkém okolí školy. Záleží pouze na pochopení zřizovatele či provozovatele kulturního zařízení, zda a za jakých podmínek poskytne pronájem. Není-li tato varianta možná, můžeme  představení provést např. v tělocvičně, aule, v prostorné herně školní družiny či klubu, v jídelně i pod širým nebem. Limitujícím faktorem je pouze kapacita zvoleného místa a jeho akustické vlastnosti. 

 

ABRAKA MUZIKA je technicky soběstačná.

Na místo konání přijíždíme s minimálně hodinovým předstihem, abychom připravili scénu a zvuk. Sklizení aparatury trvá asi 30 minut. Nemáme žádné zvláštní technické požadavky, pouze přístup k napětí 220V. 

 

ABRAKA MUZIKA hraje pro všechny.

Z pedagogického hlediska je pro sociálně-preventivní programy optimální počet účastníků 150 - 250 dětí, u zábavných programů není počet diváků nijak omezen.

Věkové limity jsou dány charakterem jednotlivých programů.

Jsme maximálně otevření naslouchat veškerým požadavkům našich diváků a spolupracovníků a usilujeme o co nejvyšší možnou vstřícnost jak v otázkách programových, tak organizačních. Vážíme si zájmu pedagogů i dětí o naši práci a snažíme se oplácet tento zájem a projevenou důvěru nejvyšší možnou kvalitou odvedené práce. 

Svým spolupracovníkům nabízíme maximální profesionalitu uměleckou, pedagogickou i manažerskou, odmítáme podbízivost, povrchnost, amatérismus a diletantismus.

 

 

Pro kulturní zařízení, agentury a individuální zájemce:

Máte-li zájem o některý z našich vzdělávacích nebo zábavných programů, kontaktujte nás prosím buď mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.nebo se telefonicky spojte s manažerem na tel. č. 608 960 246.

Organizační, časové a finanční podmínky vystoupení domlouváme s kulturními zařízeními, agenturami a jinými než školskými institucemi vždy individuálně tak, aby byly sladěny představy objednavatele a možnosti divadla s ohledem na primární poslání divadla a jeho celkovou dramaturgii. 

Vystoupení uskutečníme na základě předem uzavřené smlouvy. Platba za vystoupení  je možná pouze bezhotovostně proti vystavené faktuře. Kalkulaci ceny naleznete v rubrice Obchodní podmínky

Pro vystoupení nemáme žádné zvláštní technické požadavky, pouze akusticky přiměřené prostředí, přístup k napětí 220V a standardní zázemí se sociálním zařízením.

Velikost pódia v uzavřeném nebo zastřešeném prostoru minimálně 8 x 5 metrů, podchozí výška minimálně 4 metry.

 

Před vystoupením je nezbytné zajistit přístup na místo konání s minimálně hodinovým předstihem před začátkem celé akce tak, aby mohla být uskutečněna zvuková zkouška.

Bez důkladné zvukové zkoušky není možné představení uskutečnit!

Při konání představení pod širým nebem požadujeme dostatečné zajištění místa pro případ nepříznivého počasí (stálé nebo mobilní zastřešení apod.).

 

Divadlo ABRAKA MUZIKA nabízí pro výjimečné příležitosti i možnost sestavení zcela původního programu např. k oslavám různých výročí, pro komponované akce a festivaly apod. 

 

Repertoár divadla je výhradně a plně autorský, nepřebíráme repertoár jiných divadel, hudebních skladatelů ani interpretů.

Repertoárová představení divadla ABRAKA MUZIKA jsou dramaturgicky a scénáristicky plnohodnotné kompaktní celky, určené k soustředěnému vnímání. V žádném případě proto nejsou vhodná jen jako doprovodný program či hudební (zvuková) nebo vizuální kulisa k jinému paralelně probíhajícímu programu, nemohou suplovat funkci animátora ani dýdžeje.

 

 

Doplňující organizační, technické, personální a metodické informace:

Forma vzdělávacího vystoupení:
Interaktivní hudební divadlo. Zážitkový jevištní workshop. Živý pódiový projekt, který vykazuje vyváženou a praxí prověřenou kombinaci scénických, vizuálních a akustických a technologických prvků. K dosažení vzdělávacího cíle používá především dramatické, scénické, výtvarné, hudební a další umělecké prostředky zasazené do pevného didaktického rámce. Základní principy účinného působení vzdělávacího projektu se opírají o intenzivní motivaci, podnětnou komunikaci, simulaci, řízený dialog, interakci a kooperaci při řešení modelových situací.


Scéna a výprava:
Graficky zpracovaná programová kulisa. Technicky a technologicky vybavený prostor pro realizaci hudební složky vystoupení. Zázemí pro interakci a komunikaci se zapojenými žáky. Rekvizitami a kostýmy vybavený prostor pro realizaci dramatické složky vystoupení.

 

Obsahová struktura: 
Obsahově každý pořad vychází ze zvoleného průřezového  tématu RVP  S některými se tematicky překrývá, jiné rozšiřuje, doplňuje, resonuje s nimi v paralelní rovině, nebo je dramaticky a hudebně ilustruje a vytváří k nim dramatizovaný nebo didaktický odkaz prostřednictvím obsahové souvislosti nebo simulované analogické reality.  Vzdělávací vystoupení a RVP tedy spolu obsahově korespondují a vzájemně se podporují. Je však praxí prověřeno, že vzdělávací vystoupení fungují rovněž jako plnohodnotná, samostatná a nezávislá výuková alternativa. 

 

Technické zabezpečení:

Technicky je každé vzdělávací vystoupení naprosto soběstačné a nezávislé. Disponuje všemi prostředky k zabezpečení scénické praxe a ozvučení. Používá vlastní výkonnou zvukovou aparaturu doplněnou o potřebný spolehlivý instalační a propojovací materiál. Všechny používané hudební nástroje (klávesové, strunné, dechové) jsou kvalitní originály osvědčených výrobců (Yamaha, NORD, Fender, Buffet). Jediným požadavkem realizačního týmu je připojení k elektrické síti 220V.

 

Pedagogické zabezpečení:
Pedagogická kvalita vzdělávacího vystoupení je garantována pedagogickým vzděláním a zkušenostmi všech členů realizačního týmu. Samotná realizace se opírá o vysokou odbornou úroveň poradců i o dokumenty RVP MŠMT a ŠVP tradičně spolupracujících konzultantů (metodici a preventisté spřátelených škol).


Metodické zabezpečení:
Použitá metodika vzdělávání vychází s osvědčené praxe interaktivního a zážitkového učení a ze specifik použité vzdělávací formy i zvláštností a potřeb zvolené tématiky. V metodických nástrojích vzdělávacího vystoupení převládají názornost, příklad, sociální model, simulace, dialog a problémový úkol.


Organizační zabezpečení:
Organizačně se realizace vzdělávacích vystoupení opírá o obecné zvyklosti školských zařízení při sestavování plánů školních akcí. Respektuje rámec školního roku a strategická období školního plánování. Vystoupení probíhají výhradně ve dnech školního vyučování, jsou prezentována jako alternativní výuka v řádné vyučovací době a respektují časový režim výuky konkrétní školy. Místo a čas konání se podřizuje potřebám a požadavkům spolupracující školy. 

 

Cíle vzdělávacích vystoupení:
Z hlediska předem vytčených cílů plní vzdělávací vystoupení funkci motivační, preventivní, výchovnou i naučnou. Dle ověřitelných a měřitelných zpětnovazebních výstupů a konkrétních ohlasů zúčastněných pedagogů program:
otevírá cestu k dalšímu účinnému pedagogickému působení
poskytuje metodické návody a inspirace
slouží jako podnět a východisko k projektovému vyučování
obsahuje okruhy učiva shodné s ŠVP
přispívá k posílení gramotnosti ve strategických oblastech sociálních kompetencí
napomáhá rozvoji kreativních a zážitkových výukových postupů
stimuluje zájem o řešenou problematiku a otevírá nové pohledy na známé problémy
podněcuje k následným diskusím, vyvolává potřebu problematiku komentovat a srovnávat vyslovené názory s vlastními postoji