Články

Finanční labyrint (pořad pro 2.stupeň ZŠ)

Program zaměřený na budování základních návyků uvědomělého a zodpovědného finančního chování.

Interaktivní pořad, který za spoluúčasti herců a diváků pracuje s krátkými jednoduchými dramatizacemi a v následné diskusi směřuje pod vedením moderátora ke kritické analýze základních životních situací spojených s existencí a užitím peněz a s finančním chováním vůbec.

(Délka programu: 60 - 70 minut)

 

Struktura programu a výčet témat: 

 

PENÍZE (co jsou peníze, jak vznikly, jak se vydělávají a jak se s nimi zachází; dar, odměna, mzda, zisk)

V tomto vstupu se děti prostřednictvím srozumitelného a přiměřeného dramatizovaného modelu dozvědí, že:

Peníze tu nejsou odjakživa. Vznikly jako finální produkt dlouhého vývoje způsobu nabývání potřebných hodnot od prostého sběru a lovu přes věcnou směnu, až ke vzniku platidel. Peníze je možné získat darem, za odměnu, jako mzdu za práci, prodejem věci nebo podnikáním. Za neoprávněné obohacení se považuje krádež, loupež nebo finanční podvod. Peníze je třeba hlídat a nakládat s nimi rozvážně a opatrně. Chránit je před ztrátou, odcizením a poškozením.

 

HODNOTY (jakou hodnotu mají věci, jakou hodnotu má životní prostředí, životní priority, upřednostnění důležitého před nepodstatným, hierarchie potřeb a hodnot, relace mezi hodnotou a finanční dostupností)

V tomto vstupu se děti prostřednictvím srozumitelného a přiměřeného dramatizovaného modelu dozvědí, že:

Vše, co nás obklopuje, má svoji hodnotu. Hodnotu má sám člověk a jeho život, jeho životní prostor a všechno živé i neživé v něm. Hodnotu mají mezilidské vztahy, myšlenky, plány, přání, touhy a sny. Některé hodnoty nelze vyjádřit penězi, nelze je ani koupit. Člověk některé hodnoty upřednostňuje a některé přehlíží. Vytváří si svůj hodnotový systém, ve kterém se věci řadí podle důležitosti. Každý má své hodnoty seřazeny jinak. Mnohá přání nám pomohou splnit peníze, musíme však umět odhadnout, co je důležité a co nepodstatné a jaký finanční výdaj si můžeme dovolit.

 

HOSPODAŘENÍ (plánování, finanční rozvaha, šetření a plýtvání, rozpočet, příjmy a výdaje, ekonomika domácnosti, osobní ekonomika, nakupování a prodávání)

V tomto vstupu se děti prostřednictvím srozumitelného a přiměřeného dramatizovaného modelu dozvědí, že:

S penězi je potřeba umět hospodařit. Příjmy a výdaje musejí být v rovnováze. Přehnaná spořivost může nepřiměřeně snižovat životní úroveň, rozhazování a plýtvání vede naopak k narušení finanční rovnováhy a může být příčinou krachu a zadlužení. Nakládání s financemi zpravidla plánujeme, stanovujeme si cíle, činíme rozvahy, vytváříme rozpočty. Peníze kontrolujeme. Při každém nákupu i prodeji je třeba vědět, kolik co stojí, jakými penězi platíme, kolik se nám vrátí a kolik nám do příštího příjmu zůstane. Takto se hospodaří s kapesným, s výplatou, s penězi na účtu, s financemi podniku i se státním rozpočtem.

 

DLUHY (půjčka, dluh, splátka, úrok, věřitel a dlužník, vymáhání dluhů, exekuce)

V tomto vstupu se děti prostřednictvím srozumitelného a přiměřeného dramatizovaného modelu dozvědí, že:

Dluh je finanční částka, kterou si dlužník zapůjčil od věřitele a kterou je povinen v dohodnutém termínu vrátit. Dluh vzniká půjčkou. Půjčka (úvěr, hypotéka) umožní dlužníkovi získat hodnotu, na kterou právě teď nemá peníze, ale dokáže je získat později, nebo umoří dluh postupným splácením. Splátky jsou finanční částky, kterými dlužník postupně snižuje a splácí dluh. Jako odměnu za půjčení může věřitel stanovit úrok. Jsou to peníze navíc, kterými dlužník zaplatí věřiteli za poskytnutí půjčky. Zadlužit se není nesprávné, ale je třeba to učinit s rozvahou. Dlužník, který dluhy neplatí, se vystavuje nebezpečí peněžních trestů, soudů, vymáhání a exekuce.

 

FINANCE (spoření, operativní zacházení s penězi, investice, zhodnocení, zisk)

V tomto vstupu se děti prostřednictvím srozumitelného a přiměřeného dramatizovaného modelu dozvědí, že:

Potřebnou finanční částku je možné získat spořením. Spořit znamená peníze ukládat a neutrácet. Peníze můžeme ukládat do prasátka, ale také do banky. Banka odmění spořitele úrokem. Investice znamená vložení peněz do podniku, záměru nebo projektu, který peníze vydělá. Vydělané peníze jsou zisk.

 

PENÍZE A ZÁKON (odcizení, loupež, podvod, zpronevěra, nezákonný obchod, pirátství, gamblerství)

V tomto vstupu se děti prostřednictvím srozumitelného a přiměřeného dramatizovaného modelu dozvědí, že:

Nakládání s penězi se řídí zákony. Nezákonné nabytí peněz je trestné. Získat peníze krádeží, loupeží, podvodem nebo nezákonným prodejem je nepřípustné a neetické. Peníze mohou svádět k společensky nebezpečnému a rizikovému chování. Chorobná touha po penězích někdy vede k morálnímu selhání, k přestupkům a trestným činům, k narušení sociálních vazeb, k hazardu a gamblerství.

 

PENÍZE A ČLOVĚK (peníze a sociální vazby, štědrost a lakota, zneužívání peněz, uplácení a korupce, bohatství a chudoba)

V tomto vstupu se děti prostřednictvím srozumitelného a přiměřeného dramatizovaného modelu dozvědí, že:

Peníze jsou často člověkem vnímány jako ekvivalent bohatství, měřítko sociální kvality, životní úrovně, společenské prestiže a úspěšnosti. Vztah k penězům formuje chování člověka k druhým, ovlivňuje i jeho sebehodnocení. Peníze bývají důvodem k zřetelnému projevu lidské povahy a osobních vlastností. Peníze bývají ukazatelem, podle něhož posuzujeme životní úroveň. Jejich přebytek či nedostatek jsou určující pro potvrzení stavu chudoby či bohatství. Peníze mohou být nástrojem k uplácení a korupci. Člověk by měl být schopen ovládat peníze a neměl by být ovládán penězi.

 

 

DSC 0359

 

Program je nezávislou součástí projektu podpory sociálních dovedností - programového seriálu s názvem LIDI, LIDI, LIDI, který obsahuje pořady zaměřené na

- multikulturní výchovu (momentálně není v nabídce)

- etickou výchovu (momentálně aktivní - viz rubrika Programy - program Jak žijeme)

- environmentální kompetence (momentálně není v nabídce)

- výchovu ke zdraví (momentálně není v nabídce) 

- internetovou gramotnost (momentálně aktivní - viz rubrika Programy - programy Digitální svět a On line)

- finanční gramotnost (momentálně aktivní - viz rubrika Programy - program Lidé a peníze a Finanční labyrint)