Články

Jsem online (pořad pro 2. stupeň ZŠ)

 

Projekt zaměřený na internetovou gramotnost.

Pohled do světa digitálních informací  spojený s řešením otázek etického chování na internetu, prevencí kyberšikany a podpory bezpečí v digitální komunikaci.

(Délka programu 60 - 70 minut)

 

Struktura programu a témata interaktivního vystoupení:

 

DIGITÁLNÍ SVĚT

Fenomén globální digitalizace nelze přehlédnout. Digitální zařízení potkáváme v životním prostředí člověka na každém kroku. Pokud se z technologického zázemí našich domovů, škol a obcí vypravíme do přírody, nosíme digitální technologie velmi často s sebou. Digitální technologie jsou přítomny v počítačích, telefonech, přehrávačích, projektorech, televizích, v dopravních prostředcích, v hračkách, hudebních nástrojích, výrobních linkách, automatech, kamerách, pračkách, myčkách sušičkách, vysavačích, troubách, topných systémech, teploměrech… V každém jen trochu složitějším technickém zařízení je dnes aspoň malý počítač – procesor. Digitální technologie ovládly mezilidskou komunikaci. Před osobním rozhovorem, ručně psaným dopisem nebo písemným vzkazem dáváme zpravidla přednost mobilnímu telefonu, sms zprávám, mailům a sociálním sítím. A nad vším stojí všudypřítomný, fascinující, vždy ochotný a přístupný, ale zároveň i nebezpečný INTERNET. 

Cíl:

Nejnovější technologie jsou součástí našeho životního prostředí. Je správné je dobře znát a dovedně používat, slouží člověku. Jsou přístupné téměř všem věkovým skupinám. Jejich existence je předznamenána dlouhodobým vývojem techniky, technologií a přenosu informací. Jsou (jako každý nástroj v lidských rukou) použitelné k dobrým a prospěšným záměrům, ale mohou také ubližovat a sloužit zlobě, nenávisti nebo pomstě. Záleží na každém z nás, jak s nimi naloží.

 

ONLINE a OFFLINE

Komunikace a výměna informací v digitálním světě se odehrává v systému komunikačních nástrojů. Abychom je mohli použít, musíme do systému vstoupit. To provedeme připojením k mobilní síti operátora, napojením na pevnou telefonní linku, připojením na internet… V okamžiku připojení je člověk online - ocitá se v prostředí, které poskytuje obrovské možnosti v oblasti předávání a sdílení informací, zároveň však klade nemalé nároky na jeho sociální dovednosti a na ochotu respektovat pravidla etikety a etiky. Online komunikace je rychlá a pohodlná, není však sociálně univerzální a nemusí být vždy přiměřená konkrétní společenské situaci. Často je vhodnější použít tradiční a osobnější způsob kontaktu a zvolit vlastnoruční dopis nebo osobní ústní sdělení.  

Cíl:

Online prostředí poskytuje mnoho výhod. Podporuje operativnost a efektivitu práce, umožňuje navázání kontaktu na velkou vzdálenost. Je správné jeho možností využívat. Zprostředkuje informace, nabízí zábavu. Nedokáže však vždy nahradit osobní kontakt. Virtuální zážitky nemohou zastoupit zážitky reálné.    

                                                      

ONLINE KOMUNITA

Vstupem do komunikačního prostoru mobilní sítě nebo internetu se člověk stává součástí globální komunity online účastníků. Svůj kontakt svěřuje osobám, ke kterým si vytvořil osobní, přátelskou nebo pracovní vazbu. Vznikají online komunity provázané kooperací, společnými zájmy, příslušností ke stejným názorům, cílům, sympatiím nebo podobám životního stylu. Dílčí komunity si vytvářejí své komunikační zvyklosti, svá pravidla pro sdílení informací a dat, často i své vlastní pojmy, slovní obraty a interní normy pro sociální kontakt. Komunity se vytvářejí na různých úrovních společenského styku. Od polohy neformálního kamarádství až po oficiální hladinu nejvyšší společenské konverzace.

Cíl:

Online komunita je společenství, které má svá pravidla. Je správné, ohleduplné, zdvořilé a sociálně vyspělé tato pravidla respektovat a ctít. Platí zde stejné normy jako v běžném společenském styku: Způsob komunikace je podřízen sociální úrovni prostředí.

 

NETIKETA

Netiketa je soubor etických pravidel platných pro chování na internetu. Etický uživatel internetu komunikuje slušně, zdvořile a ohleduplně. Nepoužívá vulgarismy, neuráží, neosočuje, nepomlouvá, nezastrašuje, nevyhrožuje, nezesměšňuje. Nešíří viry a spamy, nešíří pomluvy ani poplašné zprávy nehackuje. Neposílá odkazy na webové stránky s urážlivým, rasistickým, drastickým, pornografickým, pohoršujícím nebo jinak závadným či neúnosným obsahem. Ctí soukromí druhých, nešíří dál jejich zprávy osobní povahy, neposkytuje cizí adresy a kontakty bez souhlasu vlastníků. Respektuje téma a zdvořilostní úroveň online diskuzí, oponuje slušně, vyjadřuje se k věci, neútočí na účastníky chatu. Respektuje pravidla online komunity, ctí obecné normy pro tykání, vykání i zdvořilé oslovení. V elektronickém kontaktu vyšší společenské povahy a v online styku s úřady a institucemi zachovává obecné normy zdvořilosti, používá správné formy písemností a ctí pravopis.

Cíl:

Na internetu platí stejná etická pravidla jako v reálném životě. Etický uživatel tato pravidla zná a řídí se jimi. Neetické chování na internetu rozpozná a dokáže mu čelit. Kromě základních pravidel zdvořilosti uznává i normy a zásady, které vyplývají ze specifických vlastností online prostředí.

 

REKLAMA

Digitální svět je ideální prostor pro šíření reklamy všeho druhu. Samotná reklama dnes v rámci své tvorby používá téměř výhradně digitální prostředky – při výrobě digitálních bannerů a upoutávek, při pořizování obrazového a zvukového záznamu i animaci, při přípravě do tisků. Reklama má k dispozici velmi přesvědčivé výrazové i technologické nástroje. Je velmi intenzívní, takřka všudypřítomná, neodbytná, vytrvalá, vynalézavá a naléhavá. Může přerůst až v mediální agresi. Reklama slouží k podpoře prodeje často nezávisle na reálné kvalitě zboží. Prostřednictvím internetu a dalších médií se snaží přímo i podvědomě formovat postoje, názory, životní styl a vkus cílové skupiny. Vytváří úmyslně lákavé názorové modely, příklady, idoly a vzory. Nepoučený a nezkušený člověk má tendenci reklamu nekriticky následovat a podléhat jí nebo dokonce považovat za nekvalitního toho, kdo reklamu a jí vyvolané trendy nerespektuje.

Cíl:

Reklama je silný mediální fenomén, který je třeba akceptovat kriticky, rezervovaně, nezávisle, s nadhledem a racionální převahou. Reklama není měřítko kvality životního stylu ani návod na správný způsob života. Člověk má právo chovat se v rámci zákonů a etických pravidel svobodně a nezávisle.

 

KYBERŠIKANA

Kyberšikana je úmyslné ponižování jedince prostřednictvím kybernetických (elektronických) prostředků.  Může mít mnoho primitivních, ale také velmi důmyslných a rafinovaných podob. Bývá zpravidla motivována úmyslem ublížit, urazit, zastrašit, zesměšnit… Je stejně neetická a odsouzeníhodná jako každý jiný způsob šikanování, může však zásluhou technologické podpory posilovat a násobit své následky. Možnosti počítačů, mobilních telefonů, fotoaparátů, záznamových zařízení a další digitální techniky svádějí k neetickému zneužití. Nápad myšlený jako nevinný žert se může snadno zvrátit v šikanu. Kyberšikana zlovolně poškozuje člověka, který je terčem útoku, ale zároveň odhaluje morální nekvalitu útočníka.  Šikana není ospravedlnitelná ani jako protiútok nebo odveta. Šikanovaný není povinen kybernetické útoky trpně snášet, měl by však zvolit důstojný a etický způsob obrany.

Cíl:

Digitální technologie mají sloužit dobrým záměrům. Jejich zneužití k šikaně je odsouzeníhodné, neetické a trestné. Kyberšikaně je možné předcházet, je možné účinně se bránit a její následky zmírňovat. Existuje řada způsobů, jak šikanu zastavit, je možné vyhledat účinnou a kvalifikovanou pomoc.

 

BEZPEČNOST NA INTERNETU

Internet je otevřený prostor, v němž se virtuálně pohybují účastníci s dobrými i špatnými úmysly. Hrozí zde mnohá konkrétní nebezpečí, kterým je ale možno s opatrností a při používání známých bezpečnostních zásad úspěšně čelit. Online agresivita a přítomné ohrožující faktory jsou nebezpečné především pro toho, kdo ohrožení podceňuje, nerozpozná, nebo se mu neumí bránit. Tomu pak hrozí zneužití osobních dat, hacking, phishing, kyberšikana, virová nákaza systému, zneužití sdílených dat, krádeže informací, dokonce i psychická nebo fyzická újma podmíněná zneužitím důvěry, naivity nebo lehkovážnosti v online komunikaci na chatu nebo v sociální síti.

Cíl:

Při online komunikaci není správné podceňovat vlastní bezpečnost. Je třeba ctít základní bezpečnostní pravidla: Neotevírat podezřelé maily a webové stránky, nekomunikovat s podezřelými osobami, nesdílet soukromá, osobní a intimní data, nepřidávat mezi přátele neznámé osoby, zabezpečit své účty spolehlivým heslem a důsledně se odhlašovat.

 IMG 0562

 

 IMG 1443

 

 

IMG 1807

 

Program je nezávislou součástí projektu podpory sociálních dovedností - programového seriálu s názvem LIDI, LIDI, LIDI, který obsahuje pořady zaměřené na

- multikulturní výchovu (momentálně není v nabídce)

- etickou výchovu (momentálně aktivní - viz rubrika Programy - program Jak žijeme)

- environmentální kompetence (momentálně není v nabídce)

- výchovu ke zdraví (momentálně není v nabídce) 

- prevenci kriminality (momentálně aktivní - viz rubrika Programy - program Nebuď darebák a Na šikmé ploše)

- finanční gramotnost (momentálně aktivní - viz rubrika Programy - program Lidé a peníze a Finanční labyrint)